Ana Sayfa Ekonomi 24 Ekim 2020 43 Görüntüleme

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, Bütçe Komisyonunda kabul edildi

k 9628

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edildi.

Teklifle, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay müddetle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları mühlet için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

PRİM TEŞVİKİ DAYANAĞI 2023’E KADAR UZATILABİLECEK

Cumhurbaşkanı, bayan, genç ve mesleksel yeterlilik evrakı sahiplerini istihdam etmesi halinde patrona sağlanan prim takviyesi bir evvelki yıl ortalamasına ek istihdam edilen bireyler için 12 ay, bu kişinin bayan, genç yahut engelli olması durumunda 18 ay müddetle, patrona sağlanan prim teşviki ve ek istihdam sağlayan patrona Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi dayanağı uygulamasının mühletini 31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz tesirleri nedeniyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek.

l 1668

CUMHURBAŞKANI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ 30 HAZİRAN 2021’E KADAR UZATABİLECEK

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının müddetini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların olağan çalışma mühletlerine dönmeleri durumunda patrona ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim takviyesi müddetini de 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

NAKİT FİYAT DAYANAĞI

Kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na süreksiz husus ekleniyor.

Müracaatta bulunanlardan işverence işe alınıp fiyatsız müsaadeye ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup müracaatının kabul edilmediğini bildirenler için ise kelam konusu kaideler dahilinde hane başına günlük 34,34 lira takviye sağlanacak.

Hizmetleri SGK’ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işverence kabul edilenler, bu formda çalıştırıldıkları periyoda ait olarak fiyat ve fiyata bağlı hakları hariç olmak üzere, başka haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu formda çalıştırıldıkları periyotta ilgili mevzuat uyarınca daha evvel yararlanmış oldukları toplumsal yardım ve başka haklar borç çıkarılmayacak.

Bu husus uyarınca müracaatta bulunanlardan hizmetlerini SGK’ye bildirmeksizin istihdam ettiğini kabul eden patronlara, ilgililerin patron yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı periyotlar için Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecek, ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen öbür bir süreksiz unsura nazaran de patrona, Ocak 2019-Nisan 2020 periyodunda en az sigortalı bildirimi yapılan ay yahut devirdeki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK’ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi fiyat takviyesi sağlanacak.

Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak dayanak meblağının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ek işe alınacaklardan patron tarafından fiyatsız müsaadeye ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı, kelam konusu dayanak ve nakdi dayanak meblağlarını, unsurların yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek taban fiyat artış oranında artırmaya yetkili olacak.

KONUTLARDA ÜRETTİKLERİ MALLARI İNTERNET ÜZERİNDEN SATANLARIN FAALİYETLERİNE MUAFİYET

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, başka bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi yahut seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları meskenlerde imal ettikleri malları internet ve gibisi elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf evrakı alınması, Türkiye’de konseyi bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat meblağının belirlenen fiyatı aşmaması gerekecek.

Bankalar, açılan ticari hesaplara aktarılan meblağlar üzerinden, transfer tarihi prestijiyle yüzde 4 (bir ve üzeri personel çalıştırıldığı durumda yüzde 2) Gelir Vergisi tevkifatı yapacak, kanun çerçevesinde bunları beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

Ticari, zirai yahut mesleksel karı hasebiyle gerçek yöntemde Gelir Vergisi’ne tabi olanlar ile unsurda sayılan faaliyetleri gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek formda yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacak.

Cumhurbaşkanına, hususta belirtilen oranları ve meblağı, yarısına kadar indirme ve iki katına kadar artırma yetkisi veren düzenleme, 1 Ocak 2021 prestijiyle yürürlüğe girecek.

GÜMRÜK İNDİRİMİ

Tam mükellef gerçek bireylerin, Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta Yönetimi ya da süratli kargo nakliyeciliği yapan şirketlerce düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri yararın yüzde 50’sine beyannamede bildirilen gelirlerden indirim uygulanacak.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400 bin liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, yıllık 800 bin liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam vakitli ya da eş kıymet kısmi vakitli emekçi çalıştırması, yıllık 1 milyon 600 bin liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam vakitli ya da eş kıymet kısmi vakitli personel çalıştırması, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2 milyon 400 bin liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam vakitli ya da eş kıymet kısmi vakitli personel çalıştırması kaide olacak.

Cumhurbaşkanı bu hususta yer alan oran, meblağ ve sayıları yarısına kadar indirebilecek ve iki katına kadar artırabilecek.

Cumhurbaşkanı, tam mükellef sermaye şirketinin hisselerinin Borsa İstanbul’da süreç görüp görmemesine, süreç gören hisselerinin toplam hisseleri içindeki oranına, geri alınan hisselerin Borsa İstanbul’da süreç gören hisselerinden olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve öbür gelirlerinin toplam fiyatına nazaran, başka ayrı ya da birlikte bu oranı sıfıra kadar indirmeye yahut bir katına kadar artırmak suretiyle yine tespit etmeye yetkili olacak.

Teklifle banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) süreçlerinden elde edilen gelirlerin kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi amaçlanıyor. Unsurun uygulama müddeti 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor ve bu süreyi 5 yıla kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Lisans sahibi olan yahut lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen yarışlara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine fiyat olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılmasını düzenleyen karar, 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor.

l 8306

KISMİ VAKİTLİ ÇALIŞMA TEŞVİK EDİLECEK

Tam müddetli çalışıyorken 31 Aralık 2020’ye kadar kısmi müddetli olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabının fiyatları, kısmi müddetli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi müddetli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az 6 ay müddetle çalışmaya devam etmesi kuralıyla gelir vergisinden istisna olacak. Bu istisnayı uygulamak suretiyle alınmayacak vergi meblağı, bu kapsamdaki her bir çalışan için aylık brüt minimum fiyatın yüzde 10’unu aşamayacak. Bu istisna, 12 ayı geçmemek üzere, kısmi periyodik olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacak.

Kısmi müddetli çalışmaya başlayan mevcut çalışanlara yapılan fiyat ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, bu husus kapsamında gelir vergisinden istisna edilen aylık brüt fiyata isabet eden kısmı, damga vergisinden istisna olacak. İstisnadan yararlanma koşulları bulunmadan istisnadan faydalanılması nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek.

Cumhurbaşkanı, bu düzenlemedeki 6 ve 12 aylık müddetleri dört katına kadar uzatmaya ve 31 Aralık 2020 tarihini her seferinde birer yıllık devirler halinde dört kere uzatmaya, unsurda belirtilen oranı bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

YURT DIŞINDA BULUNAN PARA, ALTIN, DÖVİZİN TÜRKİYE’DEKİ BANKALARA BİLDİRİLMESİ

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçlarını, bu husustaki kararlar çerçevesinde 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kuruma bildiren gerçek ve hükmî şahıslar, kelam konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Kelam konusu varlıklar, yurt dışında bulunan banka yahut finansal kurumlardan kullanılan ve yürürlük tarihi prestijiyle yasal defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021’e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme kuralı aranmaksızın bu husus kararlarından yararlanılacak.

Vergi Metot Kanunu’na nazaran defter tutan mükellefler, bu husus kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, devir yararının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri üzere tıpkı varlıkları vergiye tabi yararın ve kurumlar için dağıtılabilir çıkarın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.

Gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan fakat yasal defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30 Haziran 2021’e kadar vergi dairelerine bildirilecek. Bildirilen varlıklar, periyot çıkarının tespitinde dikkate alınmaksızın yasal defterlere kaydedilebilecek. Bu takdirde, kelam konusu varlıklar vergiye tabi karın ve kurumlar için dağıtılabilir yararın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek. Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların birebir sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi prestijiyle alınmış olması ve kelam konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu husus kararlarından faydalanılabilecek.

Türkiye’ye getirilen yahut yasal defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan ziyanlar, gelir yahut kurumlar vergisi uygulaması bakımından masraf yahut indirim olarak kabul edilmeyecek.

Kelam konusu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bu karardan faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi yahut Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi kaide olacak.

Cumhurbaşkanı, bu müddetleri, bitim tarihlerinden itibaren her kezinde 6 ayı geçmeyen müddetler halinde bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

l 3211

SIHHAT BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ’NİN MÜTEVELLİ HEYETİ

İstanbul Sıhhat Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Heyeti, rektör, eğitim ve araştırma konusunda görevlendirilmiş Sıhhat Bakan Yardımcısı, Sıhhat Bakanının seçtiği bir üye, YÖK’ün seçtiği profesör unvanına sahip iki üye ile Türkiye Sıhhat Enstitüleri Başkanlığı İdare Kurulunca belirlenen Sıhhat Bilimleri Üniversitesi dışından iki üyeden oluşacak.

Üniversitenin yurt dışı ünitelerinde, bulundukları ülkenin üniversitelerindeki lokal akademisyenlerin de istihdam edilebilmesine, aylıkla çalışma ve ders fiyatı karşılığı çalıştırma yollarından ekonomik olanın tercih edilebilmesine de imkan sağlanacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI RAPORTÖR VE YARDIMCILARININ ATAMA TEKLİFLERİ

Cumhurbaşkanlığı raportör ve raportör yardımcılarının atama teklifleri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yapılacak. Atama teklifi yapılan kurum yahut kuruluşça işçinin atama süreçleri, 15 gün içinde sonuçlandırılacak. Bunlar, atama süreci tamamlanıncaya kadar, mevcut takımlarına ilişkin her türlü aylık, ek gösterge, artırım, tazminat, ikramiye, kontrat fiyatları ile öbür mali haklarını Cumhurbaşkanlığı bütçesinden almaya devam edecek.

Düzenlemeyle 30 Eylül 2020 prestijiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının ünitelerinde raportör unvanıyla vazife yapanlardan yargıçlar ve savcılar, yasama uzmanları, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında uzman, müfettiş, kontrolör üzere meslek meslek takımlarında yahut durumlarında bulunanların Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü takımlarına atanabilmesi öngörülüyor.

Düzenlemeyle Katma Bedel Vergisi Kanunu’nda değişikliğe gidilerek dahilde sürece ve süreksiz kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak unsurların teslim müddeti 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılıyor.

ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPISINDA DÜZENLEME

Ülke genelinde geniş bant internet altyapısının geliştirilmesi gayesiyle; genel hizmet alanları, yol, otopark, yaya bölgesi üzere yerler ile kamu ve özel mülkiyete tabi arsa ve yerlerde (yapı ve binalar hariç) yapılacak elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus 15 metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara ilişkin mecburî altyapı ögeleri için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi ve ruhsatlanması kaidesi aranacak.

Ruhsat müracaatlarında, yatay ve dikey görünüşü içeren kroki ile statik ve elektrik projeleri dışında rastgele bir proje yahut doküman istenmeyecek. Ruhsat müracaatına, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci ortasında yapılan kiralamaya yahut kullanıma ait doküman eklenecek.

Kamu ve özel mülkiyete tabi arsa ve yerlerde, 15 metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile yapı ve binalardaki kule ve direkler için ruhsat yerine müsaade dokümanı kavramı getiriliyor.

Binalarda kurulacak kule ve direklere müsaade verilirken 10 metreden yüksek olmama kuralı aranacak.

Ruhsat ve yapı kullanma müsaade evrakı müracaatlarında, ruhsat harcı ve yapı kullanma müsaade harcı alınacak. Yapılan müsaade müracaatlarında ise ruhsat harcı ve yapı kullanma müsaade harcı fiyatı toplamı kadar müsaade evrakı bedeli alınacak.

Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum yahut kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; mukavele uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim dokümanı için belirlediği fiyatın beş katını, öteki yerlerde üç katını geçemeyecek. Bu karara karşıt yapılan mukaveleler geçersiz sayılacak.

Teklifle, 2 Temmuz 2004 ile 1 Ekim 2009 ortasında yapılan kule ve direkler için rastgele bir ödeme yapılmadan kazanılmış hakların korunması da öngörülüyor. Bu tarih aralığının dışında yapılan kule ve direkler ise istenen koşulları yerine getirmek zorunda kalacak.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun, üniversitelerle birlikte kullandığı hastane ve tesislerde işlenen disipline alışılmamış fiillere ilişkin başhekim süreç yapabilecek.

l 9802

KONAKLAMA VERGİSİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 OCAK 2022’YE ERTELENİYOR

Teklifle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm kesimine olumsuz tesirlerinin azaltılması için ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere isimlerine kamu toprağı tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından evraklı yatırımcılar ve işletmecilerden; 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 ortasındaki periyotta tahsil edilmesi gereken kira, kesin müsaade, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma müsaadesi, yararlanma, ek yararlanma bedelleri ve hasılat hisseleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığından dokümanlı turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden tıpkı devirde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme müddetleri 6 ay erteleniyor.

Ayrıyeten 1 Temmuz-31 Aralık 2020 periyodunda tahsil edilmesi gereken kira, kesin müsaade, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma müsaadesi, yararlanma, ek yararlanma bedelleri ve hasılat hisseleri ile ecrimisillerin ödeme mühletleri de müracaat kuralı aranmaksızın bir yıl ertelenecek. Bu alacaklar, ertelenen müddet sonuna kadar rastgele bir artırım yahut faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Bu periyoda ait tahsil edilen bedeller iade edilmeyecek.

BELLİ VADELİ İŞ KONTRATLARI

Teklife nazaran, makul vadeli iş mukavelesi, emekçinin 25 yaşını doldurmamış yahut 50 ve daha üst yaşta olma şartını sağlaması kaydıyla, mevcut şartlar aranmadan yazılı yapılabilecek.

25 yaşını doldurmamış çalışanlar ile yapılacak muhakkak müddetli iş kontratlarının mühleti, çalışanın 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek. Bu karar uyarınca bir kerede yahut yenilenerek yapılan muhakkak vadeli iş mukavelelerinin toplam müddeti 2 yılı aşamayacak.

Türkiye İş Kurumu idare heyeti lider, üyeler ve kurum çalışanı, kamusal vazife ve hizmetleri yerine getirirken işledikleri cürümler nedeniyle direkt ceza soruşturması ve kovuşturmasına tabi tutulmamalarına ait tarz ve temelleri düzenleyen Memurlar ve Öteki Kamu Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a tabi olacak.

Anayasa Mahkemesi kararıyla, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların fiili hizmet müddeti artırımından yararlandırılmalarına ait doğan türel boşluğu gidermek gayesiyle düzenleme yapılıyor.

Bu husus kapsamında çalışanların genel sıhhat sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zarurî olacak.

Bu fıkra kapsamına girenler, isimlerine ödenen priminin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar tıpkı çıkarın 30 katının yüzde 20’si oranında malullük, yaşlılık ve vefat sigortası primi ödeyebilecek. Ödenen primlere ait müddetler sigortalılık mühleti sayılacak.

İşe girdiği tarihten evvelki son bir yıl içinde prim ödeme gün sayısı 120 günden fazla olanlar ile 25 yaşını dolduran sigortalılar hakkında bu unsur kararları uygulanmayacak.

2021 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali karşılaşmalarının Türkiye’de oynanmasına ait olarak, Türkiye’de elde ettikleri çıkar ve iratları münasebetiyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), iştirakçi futbol kulüpleri ve tertipte misyonlu hukuksal bireylerden iş yeri, yasal ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.

Mesleksel Yeterlilik Belgesi’nin yaygınlaştırılması ve evrak zorunluluğunu dışlayan kararların uygulanmamasını sağlamak hedefiyle Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndaki buna ait düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Uyum Ünitesine yapılacak teslim ve hizmetler için finansmanı yabancı devletler, memleketler arası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak koşuluyla sağlanan KDV istisnası, 2025 yılının sonuna kadar devam edecek.

k 9358

EK ÖNLEME KARŞI MÜRACAAT

Fevkalâde hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ek önlemlere karşı hakkında tedbir uygulanan kişi, yasal temsilcisi ya da mirasçıları tarafından, önlemi uygulayan yahut bununla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvuracak. Kamu kurum ve kuruluşları, müracaat üzerine yapacağı inceleme sonucuna nazaran en geç 6 ay içinde müracaatın reddine yahut önlemin kaldırılmasına karar verecek. Başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde komite kurulabilecek. Kamu kurum ve kuruluşları bu unsur kapsamında yapılacak müracaatların sonuçlandırılması için her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilecek.

Soruşturmanın kapalılığına ve devlet sırlarına ait ilgili mevzuat kararları gizli kalmak kaydıyla kurum ve kuruluşlar ile yargı mercileri, müracaat kapsamında gereksinim duyulan her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin müracaat yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına göndermek yahut yerinde incelenmesine imkan sağlamak zorunda olacak. Bu unsur kapsamındaki çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilenler, misyonlarını yerine getirdikleri sırada edindikleri kamuya, ilgililere ve üçüncü şahıslara ilişkin kapalılık taşıyan bilgileri, şahsî dataları, ticari sırları ve bunlara ilişkin dokümanları, bu bahiste kanunen yetkili kılınan mercilerden diğerine açıklayamayacak, kendilerinin yahut üçüncü şahısların faydasına kullanamayacak. Bu yükümlülük misyondan ayrılmalarından sonra da devam edecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kararlarına karşı Yargıçlar ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara yönetim mahkemelerinde iptal davası açılabilecek. Bu unsur uyarınca yetkili olmayan kamu kurum ve kuruluşuna yapılan müracaatlar yetkili olduğu bedellendirilen kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecek ve durum başvurana bildirilecek. Bu unsurun uygulanmasına ait ortaya çıkabilecek ihtilafları gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine erteleniyor.

“Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ilişkin taşınmazların tamir yahut inşa karşılığı kiralamalarında kontratın başlangıç tarihinde, işletme müddetine ilişkin birinci yılın altı aylık kira bedeli ayrıyeten teminat olarak alınması; Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ilişkin taşınmazların kiralamalarında, mukavele müddeti içinde üç aylık kira bedelinin ödenmemesi halinde ilgili taşınmazın mülki amirlikçe tahliye edilmesi; getirilen yeni kararların mevcut kiralamalara uygulanmasına” ait düzenlemelerin 1 Ocak 2021 olan yürürlük tarihleri, 30 Haziran 2021’e öteleniyor.

Derneklerin yapması gereken genel heyetlerin ertelenmesine ait unsur kapsamında, İçişleri Bakanına tanınan yetki, salgınla uğraş ve insanların bir ortaya gelmesini gerektiren aktifliklerin yapılmasının oluşturduğu risk durumu göz önünde bulundurularak üçer aylık müddetlerle üç kez olmak üzere uzatılıyor.

UNSUR İHDASI VE DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ

Kurulda vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ait unsur kanun teklifine ihdas edildi. Buna göre  gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Kıymet Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılıyor.

Kanun teklifiyle vergi borçları yapılandırılarak borçların 18 taksitle ödenmesine imkan tanınacak. Borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanacak

Teklif, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme artırımları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na nazaran kesilen para cezaları; karayollarından adapsız geçişler nedeniyle kesilen para cezaları üzere tüm idari para cezalarını kapsıyor.

Tahsil katkı kredisi ve tahsil kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı hissesi da vergi yapılandırması kapsamında olacak.

Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Adabı Hakkında Kanun’a nazaran takip edilen başka alacaklar da yapılandırılacak.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve azamî 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Birinci taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. Birinci taksit ödemesi, Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.

Toplumsal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz artırımları da yapılandırılabilecek.

Ayrıyeten vilayet özel yönetimlerine olan borçlar, emlak vergisi, etraf paklık vergisi, ilan ve reklam vergisi, öbür vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık fiyatları, yol iştirak hisseleri, türlü fiyatlardan kaynaklı kurum alacakları ve artırım ve faizleri de yapılandırılabilecek.

TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

KOSGEB tarafından kullandırılan dayanaklardan kaynaklananlar ile aidat alacakları, vilayet özel yönetimleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara ilişkin şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama süreçlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının vilayet özel yönetimleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.

Ensonhaber


youtube izlenme satın al | instagram takipçi satın al
hack forum warez forum gaziantep escort gaziantep escort deneme bonusu cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bostancı escort ankara escort istanbul escort beylikdüzü escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
Florya Escort tokat escort erbaa escort escort muğla escort fethiye escort göcek warez forum www.betortam1.net bahis forum babilbet.biz babilbetgiris.com metabetgiris.com fethiyegezi.net escort izmir escort izmir escort izmir escort karşıyaka hack forum hack forum warez scriptler warez scriptler